O nás


Základní informace

WWW.sdruzenelesy.cz


Název: Sdružené lesy Ledenice a Borovany, občanské sdružení

Sídlo sdružení: Náměstí 89, 373 11 Ledenice
/v budově radnice v Ledenicích/

Členství ve sdružení (přihláška) a jeho stanovy (ke stažení v PDF) - viz kontakty

Členy sdružení mohou být vlastníci lesů malých výměr v katastrálních územích Ledenic a Borovan a nebližšího okolí (podrobněji viz stanovy sdružení). Stávajícími členy sdružení jsou převážně fyzické a právnické osoby s výměrou lesů do 50 ha. Od 1.1.2012 se staly členy sdružení i obce: Městys Ledenice a Město Borovany (horní hranice výměry lesa na jednoho vlastníka se tak zvýšila až na cca 150 ha).

Kontakty: mobil 776590311, 602861115, e-mail sdrlesy@seznam.cz

Co jsme a čím se zabýváme

Občanské sdružení Sdružené lesy Ledenice a Borovany bylo založeno v roce 1997 z iniciativy odborného lesního hospodáře (dále jen OLH), který byl v té době ustanoven pro vlastníky lesů malých výměr v okolí Ledenic a Borovan tehdejším okresním úřadem v Českých Budějovicích. Celková výměra soukromých lesů činila necelých 400 ha. OLH v té době již také vykonával odbornou správu lesů pro město Borovany a tehdejší obec Ledenice (dnes městys) na výměře dalších necelých 250 ha. Celkem lesní půda soukromých vlastníků a obcí dodnes zaujímá pouhých asi 650 ha, což je mnohem méně, než spravují OLH na jiných lesních majetcích. Malá výměra lesů a zejména také potřeba usnadnit vlastníkům lesů malých výměr hospodaření v lesích, zejména těm, kteří mají lesy daleko od svého bydliště, vedla k založení občanského sdružení vlastníků lesů. Nemalou měrou k tomu přispěly i dotace a granty, kterými Ministerstvo zemědělství a později také Krajský úřad přispívaly k vytvoření podmínek pro sdružování a pro počáteční rozběh aktivit sdružení. Občanské sdružení mělo již v roce 2000 několik desítek členů a s počtem členů více než 200 existuje dodnes. Od roku 2009 mohou do občanských sdružení tohoto typu vstupovat i obce, takže od roku 2012 Sdružené lesy Ledenice a Borovany rozšířily své služby na celou výměru soukromých a komunálních lesů, které se nacházejí v areálu sdružení (blíže viz stanovy sdružení a další dokumenty). V součadné době se sdružení potýká s nepochopením ze strany magistrátu města České Budějovice, kde po výměně pracovníka odpovědného za státní správu lesů (pana Maršíka) a málo informovaného vedoucího odboru životního prostředí (Ing. S. Míky), jsou mu kladeny překážky z důvodu převedení odborné správy na státní podnik LČR.

Hlavní náplní činnosti sdružení jsou lesnické služby pro členy sdružení a v případě volných kapacit i pro nečleny, kteří mají lesy v areálu sdružení nebo v jeho nejbližším okolí. Spolupráce vlastníků lesů se sdružením je založena na principu dobrovolnosti a bezplatného členství ve sdružení. Hlavní zásadou je, že každý člen sdružení si může u výkonného orgánu sdružení (OLH a další pracovníci) objednat jakoukoliv činnost ve svém lese. Sdružení je povinno práce v lese odborně zajistit a realizovat je v souladu se stanovami sdružení a interními zásadami hospodaření, které jsou schvalovány a upřesňovány na členských schůzích sdružení. Členské schůze každoročně schvalují hospodaření sdružení.

V průběhu existence sdružení byly aktivity sdružení postupně rozšiřovány a nadále se počítá s jejich případnými obměnami v souladu se stanovami a zájmy členů sdružení. Jedná se o vedlejší aktivity, které slouží k využití volných kapacit sdružení, stabilizaci finanční situace a vykonávání veřejně prospěšných činností. Sdružení je členem svazku obcí Sdružení růže.

Jednou z vedlejších aktivit je také prodej literatury, zejména knih odborného a turistického regionálního zaměření, které Sdružení vydalo nebo se na jejich vydání nějakým způsobem podílelo. Jedná se o publikace Jižní Čechy -přírodní oblasti, Novohradské hory-Naturpark, Doudlebsko a Novohradsko a tenkou brožurku Jak hospodařit v malolesích Třeboňské pánve.Knihy jsou k dostání v kanceláři sdružení a objednat si je můžete i na telefonních číslech 602861115 a 776590311. Cena publikací je 250 Kč/ks a cena brožurky 50 Kč/ks.