Lesnické služby

Hlavní náplní činnosti sdružení jsou lesnické služby pro vlastníky lesů – členy sdružení. Každý člen sdružení si může objednat jakoukoliv lesnickou činnost ve svém lese, kterou sdružení musí v přijatelně krátké době zajistit (pokud požadavky neodporují lesnímu zákonu a na něj navazujícím předpisům). Většinou se jedná o objednávky, které se vyřizují v časovém rozmezí jednoho nebo několika měsíců. V případě ohrožení lesa (kalamity, kůrovec) sdružení musí reagovat okamžitě, aby nedošlo k prodlení a k dalším následným škodám. Chránit les a zajistit včasné zpracování polomů a vývratů je však povinností vlastníka, pokud vlastník lesa tuto povinnost nepřenese na další osoby. OLH sdružení je stále v přímém kontaktu se členy sdružení a snaží se je vždy na případné nebezpečí včas upozornit a o nutnosti případných zásahů je včas informovat. Pokud sdružení vykonává služby pro nečleny sdružení, musí vlastník lesa spolupracovat s lesním hospodářem, který mu byl přidělen (v současné době to platí pro většinu vlastníků v katastrech městyse Ledenice).

Co všechno si může každý člen sdružení objednat:

  • Lesnické poradenství (bezplatná služba, která se vyřizuje osobním kontaktem s OLH, vždy ve středu od 15 do 17 hod. v kanceláři sdružení nebo dle osobní domluvy).
  • Příprava porostu k těžbě včetně jednání s vlastníky sousedních pozemkových parcel.
  • Těžba a přibližování dřeva v mýtních i předmýtních porostech.
  • Realizace prodeje dřeva, pokud vlastník lesa nevyužije dřevo pro vlastní potřebu.
  • Povýrobní úpravy lesních cest.
  • Likvidace klestu a příprava paseky před zalesněním.
  • Zalesňování lesních dřevin (obnova lesa). Výsadba melioračních dřevin je zatím ještě zčásti hrazena z dotace.
  • Ošetřování lesních kultur a následné prořezávky (prořezávky jsou jednou za 10 let hrazeny z dotace).
  • Každý vlastník lesa dostane po skončení prací podrobné vyúčtování formou dodacích a výkupních listů, ze kterých se dozví, jaké byly skutečné náklady na jednotlivé činnosti a jaký byl výnos z těžby a prodeje dřeva. Sdružení má z každé realizované činnosti určitý minimální podíl, který schvaluje členská schůze a který slouží k uhrazení režijních nákladů sdružení.